Slovenská ikonaEnglish ikona

Novostavba MŠ v obci Svinia

 26.07.2017

loga

Názov projektu: Novostavba MŠ v obci Svinia

Projekt rieši prístup detí z miestnej marginalizovanej rómskej komunity v obci Svinia k predprimárnemu vzdelávaniu. Reaguje na identifikovaný problém nedostatočnej kapacity Materskej školy v obci, ktorý znemožňuje jej navštevovanie deťmi najmä z radov marginalizovanej rómskej komunity. Súčasná kapacita Materskej školy 70 detí je vzhľadom na požiadavky nedostatočná. Už v súčasnosti Materskú školu navštevuje 80 detí a z toho 44 je z marginalizovanej rómskej komunity. V súčasnosti je evidovaných 250 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do  Materskej školy, dopyt vysoko prevyšuje jej kapacitu. Za posledných 5 rokov sa v obci narodilo v priemere 60 detí ročne a je reálny predpoklad pokračovania tohto trendu do budúcnosti. Nový objekt Materskej školy, ktorý je predmetom projektu, bude mať kapacitu 120 detí. Táto kapacita nepokryje celú potrebu v obci ale pomôže pri lepšom uplatňovaní detí z margalizovanej rómskej komunity a pomôže pri ich integrácii do majoritnej spoločnosti.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálne fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk          www.minv.gov.sk