Slovenská ikonaEnglish ikona

Komisie OZ

Zriadené komisie

Komisia pre krízové situácie

Predseda: Miroslav Nawrat, starosta obce
Členovia: 

 • Dávid Holub - poslanec
 • Patrik Kandra - DHZ
 • Ing. Jozef Repka - predseda PD Šarišan
 • Peter Ščambura - skladník CO

Komisia pre finančné plánovanie:

Predseda: Mgr. Igor Macejko
Členovia:  

 • Mgr. Gabriel Polák
 • Bc. Renáta Rabušicová 

Komisia pre sociálnu činnosť a priestupkové konanie:

Predseda: Radoslav Kandra
Členovia: 

 • Peter Ščambura
 • Dezider Bilý najst.

Komisia pre prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva:

Predseda: Mgr. Slávka Palková
Členovia: 

 • Slavomír Giňa
 • Rastislav Holub 

Komisia pre šport a kultúru:

Predseda: Mgr. Gabriel Polák
Členovia:

 • Gabriel Haľko
 • PeadDr. Ing. Mgr. Lenka Kiššová, LL.M
 • Mgr. Marcela Gajdošová
 • Mgr. Katarína Pekľanská
 • Mária Mižáková
 • Tatiana Poráčová
 • Mgr. Norbert Kundrát
 • Ing. Peter Popadič

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

 • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
 • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.