Slovenská ikonaEnglish ikona

Rokovací poriadok

ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SVINIA

Obecné zastupiteľstvo vo Svinej na základe § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a 102/2010 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a § 4 Organizačného poriadku obce Svinia vydáva tento

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Svinej

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1/ Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje spôsob prípravy a priebeh rokovania obecného zastupiteľstva. Určuje spôsob prijímania uznesení a všeobecne záväzných nariadení obce a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenie pri zabezpečovaní úloh obecnej samosprávy.

2/ Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej časti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

3/ O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

ČASŤ I.

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 2

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

1/ Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách zvolá doterajší starosta najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania volieb. Ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ, zasadnutie OZ sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané OZ, vedie ho zástupca alebo poverený poslanec OZ.

2/ Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu doterajší starosta.

3/ Následne – po schválení programu informuje poverený člen volebnej komisie zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledkoch volieb poslancov. Potom zložia novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva a starosta do rúk predsedajúceho sľub a v súlade s § 26 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov apo jeho zložení odovzdá predsedajúci starostovi vedenie zasadnutia.

4/ Zvolený starosta:

  1. poverí na celé funkčné obdobie svojho zástupcu
  2. predloží návrh na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva a na ich obsadenie.

Poslanci môžu dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy v bode b.

Voľby prebiehajú hlasovaním, pričom zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

5/ Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

Čl. 3

Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

1/ Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje starosta v súčinnosti s obecnou radou, poslancami, komisiami a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom a občanmi obce.

2/ Starosta určí:

–       miesto, čas a program rokovania

–       spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie prípadne vyžiadanie stanoviska alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu

Ak starosta nezvolá zasadnutie do troch mesiacov, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ.  Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť OZ, vedie ho ten, kto zvolal OZ.

Ak starosta nezvolá zasadnutie OZ napriek žiadosti minimálne 1/3 poslancov, zasadnutie OZ sa uskutoční najneskôr v 15. deň od doručenia žiadosti o jeho konanie.

3/ Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie obecného zastupiteľstva, resp. nariadenie obce. Obsahujú najmä: názov materiálu, návrh na uznesenie a dôvodovú správu a predkladajú na obecný úrad najneskôr 7 dní pred plánovaným zasadnutím OZ. V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body prerokované na najbližšom ďalšom zasadnutí, alebo len v rámci diskusie.

4/ Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie všeobecne záväzného nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5/ Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom. Obecná rada stanoví, v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie.

6/ Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecný úrad a zaistí ich doručenie poslancom najneskôr 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Čl. 4

Zvolanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

1/ Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje ako riadne alebo mimoriadne.

2/ Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Podľa zákona, ak ale poslanci neodsúhlasia inak.

3/ Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov, najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

4/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva starosta.

5/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ako ho starosta nezvolá; v takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

6/ Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo 24 hodín pred jeho zvolaním, ak ide o mimoriadne zasadnutie.

Čl. 5

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

1/ Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce, ktorí sú členmi komisií sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva môžu pozvať ďalšie osoby; zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR, zástupcovia okresných a obvodných úradov a ďalších štátnych úradov.  Okruh osobitne pozvaných na rokovanie obecného zastupiteľstva určí obecná rada na návrh starostu.

2/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie na neverejné, ak predmetom rokovania sú veci alebo informácie chránené podľa osobitných zákonov. O tejto otázke rozhodne starosta.

3/ Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie vedie vždy starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poverený poslanec.

Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

4/ Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi alebo jeho zástupcovi v prípade zastupovania starostu.

5/ Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva alebo, ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu, zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie.

Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.

6/ V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej a mandátovej komisie, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

7/ Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.

Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla starosta alebo iný poverený člen rady, resp. príslušný predseda komisie, hlavný kontrolór alebo príslušný zamestnanec obce.

8/ Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko, a ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (komisie), vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil. Odborné stanovisko vo veciach do pôsobnosti obecného úradu podáva starosta obce.

9/ Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia písomne alebo zdvihnutím ruky, starosta udeľuje slovo najprv poslancom v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania. Ak starosta neudelí poslancovi slovo do diskusie k prerokúvanému bodu, stráca právo viesť zasadnutie OZ. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, zástupca vlády alebo predstaviteľ štátnej správy, predsedajúci mu vždy udelí slovo.

10/ Účastníci sa o slovo môžu hlásiť už pred začatím alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie.

11/ Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. Poslanci majú právo reagovať faktickou poznámkou, ktorá vždy musí korešpondovať s témou diskusného príspevku a nesmie presiahnuť jednu minútu. Občania prítomní na obecnom zastupiteľstve nemôžu hovoriť v tej istej veci dvakrát, ich príspevok do diskusie je limitovaný na 3 minúty.

V prípade, že faktická poznámka presiahne uvedený limit, alebo nehovorí k veci, môže mu starosta odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.

12/ Ak predloží starosta obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže toto uznesenie potvrdiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov do 2 mesiacov potom, ako bolo napadnuté uznesenie schválené a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce, resp. obecnej rady.

Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí, uznesenie stráca platnosť.

13/ Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec obecného zastupiteľstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

14/ Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri štátoprávnych aktoch, starosta môže používať insígnie.

ČASŤ II.

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE

A UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPTEĽSTVA

Čl. 6

Príprava uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

1/ Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov pred rokovaním.

2/ Konečný návrh predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhová komisia, ktorý môže byť upravený podľa priebehu rokovania.

3/ Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie.

4/ Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla starostovi, obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi, pracovníkom obecného úradu a prípadne aj ďalším subjektom.

Čl. 7

Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva

1/ Konečné uznesenie obecnému zastupiteľstvu predkladá návrhová komisia alebo starosta obce.

2/ Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí hlasovaním zastupiteľstvo.

3/ Hlasuje sa verejne – spravidla zdvihnutím ruky. Uznesenie je prijaté, ak zaň zahlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

4/ Nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

5/ Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo žiadne z navrhovaných alternatív, starosta navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

Čl. 8

Všeobecne záväzné nariadenia obce

1/ Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovil zákon, vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia (najmä § 4 ods. 3 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov).

Nariadenie obce nemôže odporovať ústave SR ani zákonom.

2/ Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 ods. 3, 4, 5, 6, 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

3/ K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňujúce návrhy, ktoré musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.

4/ Pri prijímaní nariadenia sa najprv hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch.

5/ Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pokiaľ obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak.

6/ Nariadenie obce je schválené, ak za)n hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

7/ Nariadenie obce podpisuje starosta.

8/ Nariadenie obce sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda nariadenie 15-tym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.

Čl. 9

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

a nariadení obce

1/ Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce, rozpracúva a zabezpečuje obecná rada v úzkej súčinnosti so starostom.

2/ Obecný úrad vytvára podmienky pre realizácia úloh stanovených uzneseniami obecného zastupiteľstva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce.

ČASŤ III.

DOPYTY POSLANCOV

Čl. 10

1/ Poslanci majú právo na zasadaní obecného zastupiteľstva klásť otázky starostovi, členom obecnej rady, pracovníkom obecného úradu, hlavnému kontrolórovi, riaditeľovi ZŠ s MŠ vo veciach výkonu ich práce. Poslancovi OZ musí byť vždy udelené slovo k prejednávanému bodu.

2/ V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená alebo je nutné vykonať iné opatrenia alebo, ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi poskytnúť odpoveď do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva. Interpelácia sa podáva ústne alebo písomne.

ČASŤ IV.

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEĆENIE ROKOVANÍ

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

1/ O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah rokovania, stručný priebeh rokovania, prijaté uznesenia a výsledky hlasovania. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta a určení overovatelia. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 5 pracovných dní.

2/ V prípade uloženia určitej úlohy, bude záznam obsahovať meno zodpovedného poslanca a termín vybavenia.

2/ Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú.

Poslanci a ďalej osoby určené starostom, majú k týmto materiálom prístup.

3/ Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovania obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.

4/ Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného zastupiteľstva obce a dokumentuje ich zmeny, doplnky alebo zrušenie.

ČASŤ V.

SPOLOĆNÉ A ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA

1/ Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok zo dňa …………..

2/ Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

3/ Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

4/ Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Svinej dňa …………… uznesením č. …………../2012.

5/ Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Vo Svinej dňa ……………..

Miroslav Nawrat
starosta obce