Slovenská ikonaEnglish ikona

Školstvo

Základná škola s materskou školou Svinia

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Svinia
Adresa školy: Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia

Telefón: 051/ 7795119
Webová adresa: http://zssvinia.edupage.org
E-mail školy: zssvinia@atlas.sk

Riaditeľ: Mgr. Richard Jurčišin, e-mail: richard04@centrum.sk
Zástupcovia: Mgr. Martina Bortlová, Mgr. Ingrid Osifová, Mgr. Peter Vaščák, Mgr. Jana Fečová (zástupkyňa pre MŠ) 

O škole

Základná škola Svinia, ktorá je právnym subjektom, sa od 1.9.2008 integrovala do jedného právneho subjektu spolu s materskou školou pod názvom Základná škola s materskou školou Svinia, zriaďovateľom je Obecný úrad Svinia.

Základná škola s materskou školou Svinia je plnoorganizovaná základná škola so zriadenými špeciálnymi triedami. Žiaci sa sústreďujú v štyroch budovách - v hlavnej budove, v kaštieli, v budove pri osade, v budove pri ceste. Keďže kapacitne počtu žiakov tieto budovy nestačia, na škole je dvojzmenná prevádzka v ročníkoch 1. - 4., 6. ročníkov a 8. ročníkov druhého stupňa špeciálnych tried.  

Obecný úrad Svinia vytvoril spoločný školský obvod s obcami: Lažany, Kojatice, Kojatická Dolina, Šarišské Lužianky.

V školskom roku 2017/2018 navštevuje základnú školu 528 žiakov, z toho 425 Rómov.

Materskú školu navštevuje v šk. roku 2017/2018   67 detí, z toho 34 detí zo sociáne znevýhodneného prostredia.

Školské zariadenie: 1 oddelenie ŠKD (školský klub detí) 27 žiakov