Slovenská ikonaEnglish ikona

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") je obec Svinia verejným obstarávateľom.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Bankové spojenie: Sberbank
číslo účtu.: IBAN SK49 3100 0000 0043 4000 5404

IČO: 00327760
DIČ: 2020548167

KONTAKTNÁ OSOBA
Miroslav Nawrat, starosta obce

ADRESA
Obec Svinia
Hlavná 87/10
082 32 Svinia

KONTAKT
Telefón: +421 51/ 779 52 82
Mobil: +421 905 448 133
E-mail: obecsvinia@obecsvinia.sk
Web: www.obecsvinia.sk

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke www.obecsvinia.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.

Adresa Profilu verejného obstarávateľa: 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5975