Slovenská ikonaEnglish ikona

Nová materská škola

 21.01.2021

 

 

Nová Materská škola

V roku 2019 bola novovybudovaná materská škola uvedená do prevádzky a v roku 2020 ju navštevovalo 76 detí zo skupiny MRK. Nový objekt Materskej školy má kapacitu 120 detí. Projektom sa  vyriešil prístup detí z miestnej marginalizovanej rómskej komunity v obci Svinia k predprimárnemu vzdelávaniu, čo pomôže pri lepšom uplatňovaní detí a pri ich integrácii do majoritnej spoločnosti.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálne fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

Odkaz na webbové sídla:

 www.employment.gov.sk 

www.minv.sk 

www.esf.gov.sk