Slovenská ikonaEnglish ikona

Plán kontrolnej činnosti

 31.05.2024

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI

hlavného kontrolóra obce Svinia na II. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Svinia návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024.

 

Kontrolná činnosť

P.č.

Plánované kontroly

Kontrolované obdobie

1.

Kontrola zverejňovania zmlúv v centrálnom registri zmlúv v zmysle novely zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

 

Od 1.10.2023-30.4.2024

2.

Kontrola plnenia uznesení

2023

Ostatné kontroly

3.

Kontroly vykonávané na základe uznesení OZ v Svinej

Podľa uznesenia

4.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu

Podľa povahy kontroly

Ostatná činnosť vyplývajúca zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a osobitných predpisov

1.

Príprava plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie

 

2.

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2025 pred jeho schválením

 

3.

Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontroly na zasadnutiach OZ

 

4.

Metodická pomoc pri spracovaní interných predpisov

 

5.

Účasť na zasadnutiach a poradách OZ

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným zastupiteľstvom je v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverením na vykonanie kontroly. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce dňa  31.5.2024, predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Svinia  a schválený uznesením č...../2024 na jeho zasadnutí konanom dňa ....................

 

 V Svinej, 31.5.2024                                                        Mária Tomková, HK obce


Zoznam aktualít: