Slovenská ikonaEnglish ikona

Oznámenie začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej siete verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania