Slovenská ikonaEnglish ikona

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania