•  
  •  

Hlavný kontrolór 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú šesť rokov. Za svoju činnosť je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho právomocí.

Hlavný kontrolór najmä:

  • vykonáva kontrolu – príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol obci zverený, účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade, hospodárenia s finančnými zdrojmi obce, čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
  • predkladá – výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu, obecnému zastupiteľstvu predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva, s hlasom poradným.

Obec Svinia, Mária Tomková – hlavná kontrolórka

 V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Svinia návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

                                                                                                 OBEC Svinia

      P l á n  kontrolnej činnosti

  na I. a II. polrok 2023 schválený uznesením OZ č. ................/ dňa ...............

V súlade s § 18f písm. 1b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky zameraná na výkon činností:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ:

Správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za r. 2022

  1. Tematická kontrolná činnosť:
  2. Tematické a mimoriadne kontroly (kontroly na základe uznesení obecného zastupiteľstva, starostu obce, ak vec neznesie odklad, alebo vlastného podnetu vyplývajúceho z kontrolnej činnosti ( § 18 f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.) –

Ciel: zhrnutie výsledkov kontrolnej činnosti za roky 2021-2022 kontrola opatrení z predchádzajúcich kontrol

  1. Kontrola dodržiavania platných VZN - (Námatková kontrola - výberovým spôsobom, na základe konkrétnych podnetov občanov a poslancov, napr.: VZN z najstaršieho dátumu pôvodného prijatia, jeho aktualizácie a pod.)
  2.  Kontrola – sledovanie stavu a vývoja dlhu obce v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
  3. Kontrola dodržiavania základných ustanovení zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (Identifikácia stavu dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov obcou ako prevádzkovateľom.)

Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:

  1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za r. 2022 (Povinnosť vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18f/1.c)

Ostatné úlohy a činnosti hlavného kontrolóra:

- Účasť na zasadnutia obecného zastupiteľstva

- Metodická pomoc a podpora pri príprave interných dokumentov a VZN obce

- Zvyšovanie odbornej úrovne hlavného kontrolóra v oblasti výkonu kontroly na odborných seminároch a školeniach a samoštúdium HK

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku na výkon kontroly v obci.

Zverejnené na úradnej tabuli od               

SPRACOVALA A PREDKLADÁ, DŇA .............................: Mária Tomková, HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE


     

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Streda: 08:00 - 12:00   13.00- 17.00
Štvrtok:     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 08:00 - 12:00

Na Matričný Úrad je potrebné sa vopred objednať na t. č. 051/ 7795282

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár