•  
  •  

Hlavný kontrolór 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú šesť rokov. Za svoju činnosť je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho právomocí.

Hlavný kontrolór najmä:

  • vykonáva kontrolu – príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol obci zverený, účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade, hospodárenia s finančnými zdrojmi obce, čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
  • predkladá – výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu, obecnému zastupiteľstvu predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva, s hlasom poradným.

Obec Svinia, Mária Tomková – hlavná kontrolórka

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI

    hlavného kontrolóra obce Svinia na II. polrok 2022

 V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Svinia návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 Kontrolná činnosť

Plánované kontroly

Kontrolované obdobie

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta

2. Kontrola evidencie hrobových miest, uzavretie nájomných zmlúv a výber nájomného, účtovanie nájomného a pohľadávok z uzavretých zmlúv.

3. Kontrola stavu a úrovne vybavovania sťažností v podmienkach obce

2021,2022

Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva vo Svinnej

Podľa uznesenia

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti.

Podľa povahy kontroly

Ostatná činnosť vyplývajúca zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a osobitných predpisov

1.

Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie

2.

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2023,2024,2025 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve

3.

Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontroly na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

 a) obecný úrad,

 b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

 c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť  sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

 V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným zastupiteľstvom je v zmysle § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverením na vykonanie následnej kontroly.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm b) zákona č.369/1990 o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce..............................., predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva  a schválený  na jeho zasadnutí konanom dňa........................

Vo Svinnej, 13.6.2022

Mária Tomková, Hlavná kontrolórka obce

     

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Streda: 08:00 - 12:00   13.00- 17.00
Štvrtok:     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 08:00 - 12:00

Na Matričný Úrad je potrebné sa vopred objednať na t. č. 051/ 7795282

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár