•  
  •  

Hlavný kontrolór 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú šesť rokov. Za svoju činnosť je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho právomocí.

Hlavný kontrolór najmä:

  • vykonáva kontrolu – príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol obci zverený, účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade, hospodárenia s finančnými zdrojmi obce, čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
  • predkladá – výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu, obecnému zastupiteľstvu predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva, s hlasom poradným.

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI

hlavného kontrolóra obce Svinia na II. polrok 2020

 V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Svinia návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.

 Kontrolná činnosť

Plánované kontroly

Kontrolované obdobie

Kontrola výberu miestnych daní a poplatkov

Kontrola poskytovania dotácii a predloženého vyúčtovania dotácii

2020

Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva vo Svini

Podľa uznesenia

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti.

Podľa povahy kontroly

Ostatná činnosť vyplývajúca zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a osobitných predpisov

1.

Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie

2.

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve

3.

Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontroly na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným zastupiteľstvom je v zmysle § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverením na vykonanie následnej kontroly.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm b) zákona č.369/1990 o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce, predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva  a schválený uznesením  na jeho zasadnutí konanom dňa        .6.2020.

Vo Svini,        .6.2020

Mária Tomková, kontrolór obce 

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár