•  
  •  

Hlavný kontrolór 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú šesť rokov. Za svoju činnosť je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho právomocí.

Hlavný kontrolór najmä:

  • vykonáva kontrolu – príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol obci zverený, účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade, hospodárenia s finančnými zdrojmi obce, čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
  • predkladá – výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu, obecnému zastupiteľstvu predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva, s hlasom poradným.

Obec Svinia, Mária Tomková – hlavná kontrolórka

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

                V zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Pravidelné, tematické kontroly:

  • kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období,
  • kontrola plnenia úloh prijatých uzneseniami obecného zastupiteľstva
  • kontrola hmotnej zodpovednosti zamestnancov obce Brestov (kontrola uzatvorených dohôd o hmotnej zodpovednosti)

       -      kontrola príjmov a výdavkov, záväzkov a pohľadávok obce za II. polrok 2020

Plnenie úloh HK:

- správy o výsledku kontrol,

- odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce za rok 2020,

 - návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2021,

- účasť na poradách poslancov a zasadnutiach Obecného zastupiteľstva.

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:

- spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ,

 - vzdelávanie – semináre RVC  a ZHK SR na vybrané témy.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažnosti a petícii, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce.

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha:

  • obecný úrad
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  • osoby, ktorým boli  z rozpočtu obce poskytnuté účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či návratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Pri vykonávaní jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané poradia vykonávaných kontrol. Zmeny môžu nastať v závislosti od množstva, závažnosti aj časovej náročnosti pri vykonávaní jednotlivých kontrol. Zároveň môžu nastať dôvody, že plánované kontroly nebudú uskutočnené pre závažnosť zistenia budú musieť byť vykonané iné dôležitejšie kontroly.

Vo Svinej,                                                                                 Mária Tomková, kontrolórka obce


     

Projekty

Projekty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00   13.00- 15.00
Streda: 08:00 - 12:00   13.00- 17.00
Štvrtok:     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 08:00 - 12:00

Hodnotenie obce Svinia

Fotogaléria

Kalendár