•  
  •  

Profil verejného obstarávania

OBEC SVINIA
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Svinia na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Bankové spojenie: Sberbank

číslo účtu.: 4340005404/3100

IČO: 00327760
DIČ: 2020548167

KONTAKTNÁ OSOBA
Miroslav Nawrat, starosta obce

ADRESA
Obec Svinia
Hlavná 87/10

082 32 Svinia

KONTAKT
Telefón: +421 51/ 779 52 82

Mobil: +421 905 448 133

E-mail: obecsvinia@obecsvinia.sk

Web: www.obecsvinia.sk

Zákon č. 95 z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov okrem iného upravuje aj zadávanie zákaziek s finančným limitom:

• Od 1 000 € do 20 000 € – tovary/služby
• Od 1 000 € do 30 000 € – stavebné práce
• Od 1 000 € do 40 000 € – potraviny

Obec Svinia (ďalej len „obec“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Obec zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Výzvy na predkladanie ponúk v kolonke Dokumenty

Dokumenty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár